Kuolinpesän hallinto kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaille. Perintökaaren mukaan ” Osakasten tulee, milloin ei, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, ole järjestetty erityistä kuolinpesän hallintoa, pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta.”

Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset ja yleistestamentin saajat. Testamentilla voi määrätä miten kuolinpesän hallinto on toteutettava. Tavallisin tapa määrätä kuolinpesän hallinnosta on se, että testamentissa määrätään joku henkilö testamentin toimeenpanijaksi.

Testamentin tekijä voi siis antaa haluamalleen henkilölle valtuudet hallita kuolinpesää varsinaisten osakkaiden sijaista. Testamentin toimeenpanijan valtuudet ovat, ellei toisin ole testamentissa määrätty, lähtökohtaisesti samanlaiset kuin pesänselvittäjällä lain mukaan on. Toimeenpanijalla on siis laajat valtuudet.